Sapfo-lista viestintäympäristönä: Tiivistelmä

VAASAN YLIOPISTO

Tekijä: Pauliina Kauppila

Tutkielman nimi: Postituslista viestintäympäristönä

Tutkinto: Filosofian maisteri

Tiedekunta: Humanistinen tiedekunta

Laitos: Viestintätieteiden laitos

Oppiaine: Viestintätieteet

Valmistumisvuosi: 1997

Sivumäärä: 86


TIIVISTELMÄ

Työn kohteena on suomalainen sapfo-lista, jolla on noin 140 tilaajaa eri puolilta maata. Lista on tarkoitettu lesboille tai naisille, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan lesboudesta; se on siten luonteeltaan lähinnä vapaamuotoinen keskustelufoorumi ja eroaa luonteeltaan tyypillisesti ammatti- tai harrastuspainotteisista postituslistoista.

Työni alkuosassa esittelen olemassaolevaa tutkimusta tietoverkkoviestinnälle tyypillisinä pidetyistä piirteistä sekä tietoverkoissa muodostuvista sosiaalisista yhteisöistä. Kuvailen lyhyesti sapfo-listaa sekä listalla yhden kuukauden aikana käytyä keskustelua ja luokittelen viestit aiheidensa perusteella viiteen eri kategoriaan. Aktiivikirjoittajien määrä osoittautui hyvin pieneksi.

Lähetin listalle kyselylomakkeen, jonka vastausten analyysista saatuja sekä muita tietojani listasta vertaan työn alkuosassa esiteltyihin havaintohin. Osa tietoverkkoviestintää koskevista väitteistä pätee melko hyvin myös sapfo-listaan. Viestinnän tekstipohjaisuus aiheuttaa vieraantumista, eräänlaisen kasvottomuuden vaikutelman, mikä ilmenee esim. keskustelun kärjistymisenä sekä poikkeuksellisena avoimuutena. Toisaalta sapfo-listan erityisluonne saa aikaan myös vastakkaisia vaikutuksia: lista edustaa osaa suomalaisesta lesboyhteisöstä ja on siten erottamattomasti sidoksissa myös verkon ulkopuoliseen elämään. Tässä mielessä kasvottomuuden aste ei ole kovin korkea. Listakeskusteluun tämä vaikuttaa kirjoittamiskynnystä nostavana tekijänä: vaikka listayhteisö toisaalta koostuu "samanhenkisistä" ihmisistä, monet kokevat sosiaalisen paineen jopa kovemmaksi kuin muussa kanssakäymisessään. Kirjoittamista arastellaan, koska pelätään kasvojen menettämistä oman viiteryhmän silmissä.


Avainsanat: tietoverkkoviestintä, verkkoyhteisöt, sähköposti, postituslista


[Johdanto] [Sisällys]