Sapfo-lista viestintäympäristönä: 5

5. SAPFO-LISTA

5.1 Historiaa ja listan levinneisyys

Sapfo-lista perustettiin keväällä 1993. Ensimmäisen postituksen (päivämäärä 8.4.1993) vastaanottajina oli 30 henkilöä. Seuraavan vuoden elokuussa tilaajia oli noin 90; tämän jälkeen tilaajamäärä on kasvanut 10-20 hengellä vuosittain. 25.10.1996 sapfo-listalla oli 140 tilaajaa. Listalta on vuosittain poistunut enintään 10-15 henkilöä. (Isaksson: 26.10.1996) Tilaajien jakauma tilausosoitteiden perusteella on näkyvissä oheisessa taulukossa (tiedot ovat peräisin lokakuun 25. päivältä 1996):

TAULUKKO 1. Sapfo-listan tilaajien jakauma tilausosoitteiden perusteella.
   Domain   Tilaajien lkm.
 ____________________________

   helsinki.fi     47
   seta.fi       20
   utu.fi        10
   freenet.hut.fi    5
   hut.fi        5
   jyu.fi        5
   oulu.fi        5
   uta.fi        5
   hkkk.fi        3
   csc.fi        2
   joensuu.fi      2
   kaapeli.fi      2
   muut         29
 ___________________________
   Yhteensä      140

(Lähde: Isaksson 25.10.1996)

Yksittäisiä tilaajia listalla on 29 domainista. Jätän ne kuitenkin nimeämättä, koska jotkut kyseisistä domaineista ovat "pieniä" ja niiden mainitseminen saattaisi yksilöidä jonkun henkilönä [listan ylläpitäjän aiheellinen huomautus].

5.2 Listan luonne ja viestinnän tapa

Suomen Sapfon ohjeiden (URL: <http://www.helsinki.fi/~eisaksso/sapfo-ohje.html>) mukaan "Sapfo-list on suomalainen sähköpostin välityksellä leviävä keskustelufoorumi, jolla on tarkoitus vaihtaa ajatuksia ja uutisia postilistan jäseniä kiinnostavista aiheista. Ennen muuta aiheena on lesbous kaikkineen, mutta keskustelua ei ole millään muotoa rajattu siihen. Postilistan jakeluun pääsee mukaan jokainen halukas, listan aihepiiristä kiinnostunut nainen, jolla on toimiva sähköpostiyhteys."

Sapfo-listalla ei ole omaa erityistä netikettiä; yleiset normit verkkokäyttäytymisestä ovat voimassa. Yksi listan erityisluonteeseen liittyvä ohje kuitenkin mainitaan: "Koska sapfo-list on tarkoitettu naisille, on erityisen epäkohteliasta muita listalla olevia kohtaan kopioida heidän tekstejään luvatta (mukavienkaan) miesten nähtäväksi." Lisäksi otsikoinnista todetaan, että viestin sisällön ollessa maantieteellisesti rajattu se tulisi tuoda esiin jo otsikossa, esim. "HKI: Biljardiopettajaa kaivataan". (URL: <http://www.helsinki.fi/~eisaksso/sapfo-ohje.html>)

Sapfo-lista on moderoimaton: vain kirjoittaja itse päättää, mitä hänen viestissään lukee. Teknisesti katsoen viestit lähetetään Helsingin yliopiston postijärjestelmässä sijaitsevaan postialiaksena toimivaan osoitteeseen, joka lähettää viestit automaattisesti edelleen listan tilaajille.

Listan ohjeissa (URL:<http://www.helsinki.fi/~eisaksso/sapfo-ohje.html>) todetaan: "Jokaisella listalla on enemmän hiljaisia lukijoita kuin aktiivisia kirjoittajia. Sama koskee sapfo-listaa. Mikäli kuulut edellisiin, olet yhtä tervetullut kuin muutkin, mutta kuulisimme sinusta silti mielellämme!" Isakssonin (26.10.1996) mukaan vuonna 1996 kesäkuun puolivälistä lokakuun puoliväliin 91 ihmistä oli lähettänyt listalle ainakin yhden viestin. Hän arvioi, että noin neljännes listalaisista ei koskaan lähetä viestejä. Omia tuloksiani lurkkijoiden ja aktiivikirjoittajien suhteesta esitän luvuissa 5.4.1 sekä 6.3.1.4.

5.3 Keskustelu sapfo-listalla esimerkkiajanjaksona

Tarkastelemakseni ajanjaksoksi sapfo-listalla valitsin lokakuun 1996. Valintaperusteena oli lähinnä se, että halusin materiaalin olevan mahdollisimman tuoretta työn tekovaiheessa. Tallensin 31 päivän aikana saapuneet viestit, joita oli yhteensä 212 kappaletta, siis keskimäärin vähän alle seitsemän viestiä päivää kohden. Tämä on kenties hiukan enemmän kuin keskimääräisen kuukauden aikana. Listan tilaajamäärä on ollut hitaassa mutta tasaisessa nousussa koko sen olemassaoloajan (Isaksson: 26.10.1996), joten tämäkin saattaa pieneltä osin selittää niin ikään nousussa olevaa viestien määrää. Yleisesti ottaen lista on talvisaikaan selvästi aktiivisempi kuin kesällä. Osalla ei välttämättä ole edes mahdollisuutta lukea sähköpostia työpaikkansa ulkopuolella, joten loma-ajat vaikuttavat selvästi listan eloisuuteen.

Postituslista ei toimi aivan reaaliajassa, mutta viive viestin lähettämishetkestä sen perille saapumiseen on yleensä lyhyt. Normaalisti kyse on minuuteista. Interaktiivisuuden astetta voidaan siten pitää korkeana välineen asynkronisuudesta huolimatta. Esimerkkiajanjakson vilkkaimpana päivänä (24.10.) sapfo-listalle lähetettiin peräti 24 viestiä. Tämä on listan tilaajamäärään nähden jo varsin suuri luku ja osoittaa, että lista todella tarjoaa mahdollisuuden elävään, vuorovaikutteiseen keskusteluun - ainakin niille tilaajille, joilla on esimerkiksi työnsä kautta mahdollisuus olla yhteydessä verkkoon jatkuvasti.

5.3.1 Kirjoittajat

Esimerkkiajanjaksona sapfo-listalle lähetettiin yhteensä 212 viestiä, joilla oli 57 eri kirjoittajaa. Kun listan tilaajien kokonaismäärä on noin 140, voidaan siis sanoa, että noin 40 % heistä lähetti ainakin yhden viestin listalle tarkasteluajanjakson aikana. Yksi henkilö kirjoitti selvästi eniten viestejä, 20 kappaletta. Hän on myös listan ylläpitäjä, ja osa viesteistä (tosin vähemmistö) olikin nimenomaan tässä ominaisuudessa lähetettyjä kannanottoja tai teknisiä selvityksiä. Seuraavaksi aktiivisin henkilö kirjoitti listalle 14 kertaa, ja tästä seuraava 11 kertaa. Loput 54 listalaista kirjoittivat kuukauden aikana kukin yhdestä kahdeksaan viestiä. Viestien lähetyssuhteet selviävät seuraavasta taulukosta:

TAULUKKO 2. Listaviestien määrä suhteessa kirjoittajien määrään esimerkkiajanjaksona.
Viestejä/hlö Kirjoittajia Viestien lkm. %-osuus Kasvava %-osuus
 _______________________________________________________________

   20     1     20        9%      9%
   14     1     14        7%      16%
   11     1     11        5%      21%
   8     5     40        19%      40%
   6     2     12        6%      46%
   5     7     35        16%      62%
   4     6     24        11%      73%
   3     7     21        10%      83%
   2     8     16        8%      91%
   1     19     19        9%     100%
   -    ~83      -        -
 ______________________________________________________________
   Yhteensä ~140     112       100%

Kirjoittajien lukumäärä ei pienene aivan tasaisesti suhteessa kirjoitettujen viestien määrään. Kuusi viestiä kuukauden aikana kirjoitti vain kaksi henkilöä, mutta peräti viisi listalaista lähetti kahdeksan viestiä. Pidempää ajanjaksoa tarkasteltaessa korrelaatio ehkä muuttuisi hiukan siten, että viestien määrän kasvaessa kirjoittajien määrä pienenisi tasaisesti. Toisaalta on mahdollista, että jotkut listalaiset pitävät tapanaan osallistua keskusteluun juuri parin viestin verran viikossa (= n. kahdeksan viestiä kuukaudessa).

Huomionarvoista on kenties myös se, että kuukauden aikana viisi viestiä tai enemmän (siis keskimäärin useammin kuin kerran viikossa) lähettäneistä 17 henkilöstä 14 oli Helsingin seudulta ja vain kolme muualta. Kun otetaan huomioon, että noin puolet listan tilaajista on kuitenkin muualta kuin pääkaupunkiseudulta, Helsingin alueen kirjoittajat ovat muuhun maahan verrattuna todella näkyvästi edustettuina listalla. Suurin osa aktiivisista kirjoittajista edusti lisäksi akateemista taustaa. Kärjistetysti voisi sanoa, että ahkerimmat listakirjoittajat tulevat Helsingin yliopistolta (vaikka eivät juuri tässä ominaisuudessa listalle kirjoittaisikaan).

Vaikka lähes puolet (40%) listalaisista onkin lähettänyt listalle ainakin yhden viestin tarkasteluajankohtana, varsinaisia keskusteluun osallistujia on silti ollut varsin pieni joukko kaikista listan tilaajista. Kymmenen henkilöä on tuottanut yhteensä 97 viestiä: tämä tarkoittaa, että seitsemän prosenttia listalaisista on tuottanut 46% kaikista viesteistä. Luvussa ovat mukana ne kirjoittajat, jotka ovat lähettäneet listalle kuukauden aikan kuusi viestiä tai enemmän. Jos mukaan otetaan viisi viestiä tai enemmän lähettäneet, katetaan jo 132 viestiä eli 62% kaikista viesteistä. Tällöinkin lähettäjien osuus on vain 12% kaikista sapfo-listalaisista. Kirjoittamisaktiivisuutta voitaneen siten pitää sangen alhaisena. Esimerkiksi Zuboffin (1988: 365) tutkimassa järjestelmässä suurimman osan viesteistä lähettäneiden osallistujien osuus oli noin 20% kaikista mukanaolijoista.

5.3.2 Keskustelunaiheet

Tarkasteluaikana listalle lähetettyjen 212 viestin kattama aihekirjo on varsin laaja. Luodakseni jonkinlaisen yleiskatsauksen eri viestityypeistä loin jaottelun, joka kattaa viisi pääkategoriaa. Nämä ovat yleinen keskustelu, tiedottaminen/tiedon hakeminen, keskustelu listasta, esittäytymiset ja muut. Viestien sijoittaminen tiettyyn kategoriaan ei aina ollut yksiselitteistä, koska joissakin viesteissä käsiteltiin useampaa kuin yhtä eri aihetta, jotka saattoivat siten kuulua eri kategorioihin.

Alun perin olin aikonut ottaa mukaan vielä kuudennen kategorian, "teoreettinen keskustelu", koska kyselylomakkeen vastauksista (ks. luku 6.3) kävi ilmi, että suhteellisen monet kokivat listakeskustelun liian "teoreettiseksi" tai "vaikeatajuiseksi". Yksittäisen viestin sisällön määritteleminen "teoreettiseksi" osoittautui kuitenkin niin hankalaksi, että päätin luopua siitä. Se, mikä yhdelle lukijalle (tai kirjoittajalle) on teoreettista ja vaikeatajuista, ei välttämättä ole sitä toiselle. Karkeasti arvioiden viesteistä noin kymmenessä oli runsaasti teoreettista sisältöä. Lopullisessa jaottelussa olen kuitenkin edellämainituista syistä sisällyttänyt nämä viestit kategoriaan "yleinen keskustelu".

TAULUKKO 3. Listaviestien aiheiden jakautuminen eri kategorioihin esimerkkiajanjaksona.
   Kategoria          Viestien lkm.  %-osuus
 ____________________________________________________________

   Yleinen keskustelu        120     55,6%   
   Tiedottaminen/tiedon hakeminen   40     18,5%
   Keskustelu listasta        27     12,5%
   Esittäytymiset           10      4,6%
   Muut                19      8,8%
 ____________________________________________________________
   Yhteensä             216     100%

(Viesteistä neljän sisältö edusti selvästi kahta eri kategoriaa; tämän vuoksi kokonaismääräksi tässä taulukossa siis tulee 216 viestiä 212 asemesta.)

Tietystä aiheesta alkaneen keskustelun ja sen jatkumisen tutkimista hankaloitti hieman se, että viestien otsikointi ei aina vastaa niiden sisältöä: otsikkoa ei välttämättä vaivauduta muuttamaan, vaikka keskustelu olisi jo edennyt aivan uusille urille. Toisaalta rönsyilevä aiheesta toiseen siirtyminen myös kuuluu sähköpostikeskustelun luonteeseen siinä missä muuhunkin keskusteluun. Tarkastellessani, mistä aiheista sapfo-listalla keskusteltiin esimerkkiajanjakson aikana, olen katsonut viestin kuuluvan tietyn aiheen (thread) piiriin, jos siinä selvästi viitataan kyseiseen aiheeseen tai sitä aiemmin käsitelleeseen kirjoittajaan - sen sijaan otsikoista ei siis suinkaan aina voinut päätellä viestin jatkavan kyseistä keskustelua.

Kategoriassa "yleinen keskustelu" eniten viestejä (18) kirjoitettiin "Historia ja ymmärrys" -pääotsikon alla käytyyn keskusteluun, jossa käsiteltiin Helsingin yliopiston ja Turun akatemian yhteistä historiaa. Osittain keskustelu muuttui suoranaiseksi kiistaksi. Mielenkiintoista lienee kuitenkin etenkin se, että kuukauden vilkkaimman sananvaihdon herättäneeseen aiheeseen ei liittynyt minkäänlaista "sapfista sisältöä" (listalla silloin tällöin esiintyvä termi lesbo- tai naiskeskustelulle).

Lokakuun aikana kirjoitettiin myös paljon kissoista (11 viestiä). Eräs listalainen ehdotti, että toisinaan teoreettisen keskustelun vastapainoksi listan tilaajat voisivat esimerkiksi esitellä kissansa, minkä varsin monet tekivätkin. Lähes sama määrä viestejä (10) lähetettiin, kun listalla keskusteltiin naisten itsepuolustuskurssista ja sen ohjaajaksi suunnitellun henkilön soveltuvuudesta Setan järjestämälle kurssille - joillakuilla listalaisilla oli kokemuksia kyseisestä ohjaajasta, ja häntä pidettiin homofobisena. Niin ikään 10 viestiä lähetettiin, kun aiheena oli erään tietokonemainoksen esittämä naiskuva, jota monet pitivät sovinistisena. Tähän liittyen keskusteltiin myös mainonnan naiskuvasta yleensä.

Informaatiota välitettiin ja haettiin ("tiedottaminen/tiedon hakeminen" -kategoria) eri aiheisiin liittyen. Muilta listalaisilta pyydettiin apua esim. silloin, kun kaivattiin tietoa urheiluvuoron tai illanvieton ajankohdasta, kadonneen henkilön yhteystietoja, kokemuksia terapiaryhmästä tai tietoa siitä, miten tietty elokuva oli päättynyt. Useimpiin listalle lähetettyihin kysymyksiin myös vastattiin julkisesti; muutenkin sapfo-listan kautta levitetään silminnähden runsaasti informaatiota. Lokakuun aikana tarjolla oli esim. luentosarjojen esittelyjä ja -aikatauluja, tv- ja elokuvavihjeitä, tietoa uudesta WWW-osoitteesta tai postituslistasta sekä erilaisia menovinkkejä: sarjakuvapiirtäjän haastattelu, konsertti, monologiesitys, illanvietto, sählyvuoro tai vanhemmuudesta kiinnostuneiden tapaaminen. Suurin osa näistä aktiviteeteista sijoittui Helsingin seudulle.

Lokakuun aikana käytiin melko paljon (27 viestin verran) metakeskustelua listasta itsestään. Eniten viestejä kirjoitettiin "Lurkkijat lakoon" -otsikoidusta viestistä alkaneeseen keskusteluun, jossa pohdiskeltiin sitä, pitäisikö sapfo-listan lukijoilla olla mahdollisuus saada selville, keitä listan muut tilaajat ovat. Enemmistö oli tätä vastaan; keskustelun seurauksena muutama "lurkkija" kuitenkin innostui esittelyyn. Kaiken kaikkiaan aiheeseen liittyviä viestejä lähetettiin 14. Myös "listan luonteesta" käytiin keskustelua. Erityisesti listan akateemisen kuivakkaa luonnetta kritisoitiin, ja arkipäiväistä, ei-välttämättä-lesbouteen-liittyvää keskustelua kaivattiin lisää. Eräs kirjoittaja arveli, että akateemiseksi koettu ilmapiiri myös nostaa kirjoittamiskynnystä:

"Voin vain kuvitella, että uutena näihin piireihin tuleva ei uskalla kysellä tällä listalla kysymyksiä tyyliin "mikä on butch?" tai ainakaan inahtaa sen jälkeen, kun on saanut ison ryöpyn käsitteellistä paikoin käsittamätöntä palautetta."

Muita "keskustelu listasta" -ryhmän aiheita olivat lähinnä tekniset kysymykset (listapostin kulku) sekä osittain aiempaan keskusteluun listan luonteesta liittyvät kirjoitukset kielenkäytöstä listaviesteissä.

Kategoria "esittäytymiset", juontaa juurensa esittäytymislomakkeesta, jonka eräs listalainen postitti listalle noin kolme viikkoa ennen esimerkkiajanjaksoni alkua. Suurin osa lomakkeen täyttäneistä lähetti vastauksensa jo syyskuun aikana, mutta joitakin esittäytymisiä (10 kpl) tuli listalle vielä lokakuussakin. (Mainittakoon, että kaiken kaikkiaan viitisenkymmentä naista esitteli itsensä listalle syys-marraskuun aikana.)

"Muut"-ryhmään on sijoitettu ne viestit, jotka eivät edustaneet mitään aiemmin mainituista kategorioista. Tällaisia olivat etupäässä "ilmoitustaulu"-tyyppiset viestit, joissa etsittiin asuntoa, kaupattiin kirjoja, etsittiin/tarjottiin kyytiä/majapaikkaa jne. Tähän ryhmään päätyivät myös viestit, joissa mainostettiin työpaikkaa, haettiin äitiydestä kiinnostuneita lesboja, esitettiin vetoomus berliiniläisen lesboarkiston säilyttämisen puolesta tai jätettiin hyvästit listalle.

Kaiken kaikkiaan sapfo-listasta esimerkkiajanjakson perusteella syntyvä kuva varsin elävä ja aktiivinen siitä huolimatta, että kirjoittajien suhteellinen osuus kaikista listan tilaajista on pieni. Vaikka monelle tilaajalle tärkein syy olla mukana listalla on sen kautta saatava informaatio (ks. luku 6.3.5), listaa ei suinkaan käytetä vain tiedonhankinta- ja jakamiskanavana. Tämän kategorian viestien osuus oli alle viidennes kaikista viesteistä, kun taas yleisen keskustelun osuus oli yli puolet (taulukko 3.). Siten ainakin osa listalaisista selvästi arvostaa sapfo-listan tarjoamaa keskusteluareenaa ja mahdollisuutta tavoittaa muita keskustelijoita listan kautta.

[Seuraava luku] [Sisällys]