Sapfo-lista viestintäympäristönä


Pauliina Kauppila

Sapfo-lista viestintäympäristönä
SISÄLLYSLUETTELO


TIIVISTELMÄ

1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tavoite
1.2 Tutkimusaineisto ja -menetelmät

2. INTERNET JA TIETOVERKKOVIESTINTÄ

2.1 Internet viestintäkanavana
2.2 Postituslista ja muita tietoverkkoviestinnän muotoja
2.3 Joitakin verkkokäsitteitä
2.4 Tietoverkkoviestintä "uuden median" edustajana

3. TIETOVERKKOVIESTINNÄLLE TYYPILLISIÄ PIIRTEITÄ JA ILMIÖITÄ

3.1 Viestintätilanne
3.2 Tekstipohjaisuus
3.3 Verkkokieli
3.4 Välittömän vuorovaikutuksen puuttuminen
3.5 Viestinnän helppous
3.6 Kasvottomuus ja anonyymiys
3.6.1 Syitä
3.6.2 Vaikutuksia
3.6.2.1 Tasa-arvoistuminen
3.6.2.2 Sukupuolen merkitys
3.6.2.3 Anonyymiys suhteessa ryhmän kokoon
3.6.2.4 Deindividuaatio ja polarisaatio
3.6.3.5 Fleimaus

4. YHTEISÖT JA IDENTITEETTI

4.1 Kohtaamistapojen muuttuminen
4.2 Muunneltavissa oleva identiteetti
4.3 Virtuaalimaailma vs. todellisuus
4.4 Verkko ja fyysisyys

5. SAPFO-LISTA

5.1 Historiaa ja listan levinneisyys
5.2 Listan luonne ja viestinnän tapa
5.3 Keskustelu sapfo-listalla esimerkkiajanjaksona
5.3.1 Kirjoittajat
5.3.2 Keskustelunaiheet

6. KYSELY "SAPFO-LISTA VIESTINTÄYMPÄRISTÖNÄ"

6.1 Kyselyn toteutus
6.2 Kyselyn rakenne
6.3 Kyselyn vastaukset
6.3.1 Vastaajien tausta
6.3.1.1 Henkilötietoja ja kokeneisuus sähköpostiviestinnästä
6.3.1.2 Odotukset ja niiden toteutuminen
6.3.1.3 Esittäytyminen
6.3.1.4 Kirjoittamisaktiivisuus
6.3.2 Yhteys listan ja tosielämän välillä sekä viestinnän tekstipohjaisuus
6.3.2.1 Kontaktit muihin sapfo-listalaisiin verkon ulkopuolella
6.3.2.2 Helsinkikeskeisyys
6.3.2.3 Nettipersoona
6.3.2.4 Teksti viestinnän välineenä
6.3.2.5 Oma preferenssi: puhuminen vs. kirjoittaminen
6.3.3 Kasvottomuus
6.3.3.1 Fleimaus ja avoimuus
6.3.3.2 Oletetun kasvottomuuden vaikutus omaan kirjoittamiseen
6.3.3.3 Kasvottomuuden myönteisyys/kielteisyys
6.3.3.4 Listaviestin suuntaaminen
6.3.4 Kirjoittaminen ja oman aseman kokeminen listalla
6.3.4.1 Kirjoittamiskynnys
6.3.4.2 Syyt vähäiseen kirjoittamiseen
6.3.4.3 Koettu vapaus ajatusten ilmaisuun
6.3.4.4 Käyttäytymisen muuttuminen ajan myötä
6.3.4.5 Tasa-arvoisuuden kokeminen
6.3.5 Lopuksi
6.3.5.1 Listan tärkeys vastaajille
6.3.5.2 Vastaajien omat luonnehdinnat sapfo-listasta viestintäympäristönä

7. POHDINTAA

7.1 Tietoverkkoviestinnälle tyypillisinä pidettyjen piirteiden esiintyminen sapfo-listalla
7.2 Yhteisöllisyys
7.3 Loppusanat

LÄHDELUETTELO

LIITTEET

Liite 1: kyselylomake

LUETTELO TAULUKOISTA

Taulukko 1. Sapfo-listan tilaajien jakauma tilausosoitteiden
perusteella.

Taulukko 2. Listaviestien määrä suhteessa kirjoittajien määrään esimerkkiajanjaksona.

Taulukko 3. Listaviestien aiheiden jakautuminen eri kategorioihin esimerkkiajanjaksona.

Taulukko 4. Kyselyyn vastanneiden mukanaoloajan pituus sapfo-listalla.

Taulukko 5. Kyselyyn vastanneiden aktiivisuus listaviestien lähettäjinä.