Homona ja lesbona Euroopassa
Homona ja lesbona Euroopassa: Liite 2

Päätöslauselma homoseksuaalien ja lesbojen tasaveroisista oikeuksista Euroopan yhteisössä (A3-0028/94)


Euroopan Parlamentti
- viitaten päätöslauselmaponsiin joita ovat esittäneet:
(a) herra Black ja rouva Jensen, koskien vapaata liikkumista rajoittavaa syrjintää (B3-0884/92)
(b) herra Bettini ja muut, koskien samaa sukupuolta olevien parien siviilivihkimyksen tunnustamista (B3-1079/92),
(c) herra Lomas, koskien homoseksuaalien ja lesbojen kansalaisoikeuksia (B3-1186/93),
- viitaten 13. maaliskuuta 1984 antamaansa päätöslauselmaan koskien syrjintää työelämässä
- viitaten 13. maaliskuuta 1991 antamaansa päätöslauselmaan koskien 'Eurooppa AIDSia vastaan' -ohjelmaansa 1991-1992 liittynyttä toimintasuunnitelmaa
- viitaten Komission selontekoon 'Homoseksuaalisuus, Yhteisön asia' koskien lesbojen ja homoseksuaalien panosta Euroopan sisämarkkinoiden saavuttamiseen,
- viitaten 8. heinäkuuta 1992 antamaansa päätöslauselmaan Eurooppalaisesta lasten oikeuksien julistuksesta
- viitaten lainsäädännölliseen syrjintään, joka edelleen kohdistuu lesboihin ja homoseksuaaleihin joissakin Jäsenvaltioissa,
- viitaten Saksan homoliiton (SVD) laatimaan direktiiviluonnokseen koskien syrjinnän ehkäisemistä työelämässä ja muilla lainsäädännön kattamilla alueilla sukupuolisen suuntauksen perusteella,
- viitaten Tanskan lakiin rekisteröidystä kumppanuudesta ja muihin lakeihin jotka suojaavat homoseksuaalisia henkilöitä syrjinnältä, - viitaten Yhdistyneen kuningaskunnan paikallishallintolain pykälään 28,
- viitaten omien menettelytapasäännöstensä sääntöön 45,
- viitaten Kansalaisoikeuksien ja sisäasioiden komitean raporttiin (A3-0028/94),
A. viitaten toimiinsa kaikkien kansalaisten tasaveroisen kohtelun edistämiseksi, heidän seksuaalisesta suuntauksestaan riippumatta,
B. viitaten lesbojen ja homoseksuaalien näkyvyyden kasvuun julkisuudessa ja elämäntapojen lisääntyvään moniarvoistumiseen,
C. vaikkakin lesbot ja homoseksuaalit ovat kuitenkin edelleen pilkan, pelottelun, syrjinnän ja väkivallan kohteina monilla sosiaalisen elämän alueilla, usein jo varhaisesta nuoruudestaan,
D. vaikkakin yhteiskunnalliset muutokset Jäsenvaltioissa edellyttävät voimassaolevien siviili-, rikos- ja hallinnollisten säädösten vastaavia muutoksia seksuaalisen suuntautuneisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän lopettamiseksi, ja vaikkakin kyseisiä muutoksia on jo tehty joissakin Jäsenvaltioissa,
E. Vaikkakin syrjivien säännösten soveltaminen Jäsenvaltioissa joillakin Euroopan Yhteisön lainsäädännön kattamilla alueilla on rikkomus EY:n sopimusasiakirjojen ja yhtenäisasiakirjan perusperiaatteiden kanssa, etenkin mitä tulee EEC-sopimuksen artiklassa 3 määriteltyyn liikkumisen vapauteen,
F. viitaten Euroopan Yhteisön erityiseen velvoitukseen taata kaikkien kansalaisten tasaveroinen kohtelu heidän seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan riippumatta toimintansa puitteissa ja vastuualueillaan,

Yleisiä näkökohtia
1. Tekee tiettäväksi vakaumuksensa, että kaikkia kansalaisia on kohdeltava tasaveroisina heidän seksuaalisesta suuntautuneisuudestaan riippumatta;
2. Katsoo että Euroopan Yhteisöllä on velvollisuus soveltaa tasaveroisen kohtelun perustavanlaatuista periaatetta, riippumatta kunkin yksilön seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, kaikissa jo nyt tai tulevaisuudessa omaksumissaan lakisäädöksissä;
3. Uskoo edelleen, että EY:n sopimusteksteihin tulee sisällyttää voimakkaammin ihmisoikeuksia puolustava ehto, ja sen takia vetoaa Yhteisön instituutioihin jotta ne valmistautuisivat osana vuodeksi 1996 suunniteltua rakenneuudistusta synnyttämään sellaisen eurooppalaisen instituution, joka kykenee turvaamaan tasaveroisen kohtelun kansallisuudesta, uskonnosta, ihonväristä, sukupuolesta, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta tai muista eroista riippumatta;
4. Vetoaa komissioon ja neuvostoon jotta ne noudattaisivat Euroopan ihmisoikeussopimusta, kuten yhteisön 1990 ohjelmassa on varauduttu tekemään, ensi askeleena kohti ihmisoikeuksien lujempaa varjelua;

Jäsenvaltioille,
5. Vetoaa jäsenvaltioita kumoamaan kaikki lailliset varaukset jotka kriminalisoivat tai syrjivät samaa sukupuolta olevien henkilöiden välistä seksuaalista kanssakäymistä;
6. Vetoaa yhtenäisen suojaikärajan säätämiseksi koskemaan sekä homoseksuaalista että heteroseksuaalista kanssakäymistä;
7. Vetoaa homoseksuaalisesti suuntautuneiden henkilöiden epätasa- arvoisen kohtelun lopettamiseksi sosiaaliturvalaeissa ja hallinnollisissa säädöksissä ja koskien sosiaalietuja, adoptiolakia, perintölakia, asumista koskevia lakeja ja rikoslakia sekä kaikkia vastaavia lainkohtia;
8. Vetoaa Yhdistyneeseen kuningaskuntaan jotta se kumoaisi syrjivät lainkohtansa jotka on säädetty muka homoseksuaalisuuden edistämisen estämiseksi ja näin palauttaisi homoseksuaalien kansalaisten sanan-, lehdistön- tiedonlevityksen, tieteen- sekä taiteenharjoittamisen vapauden homoseksuaalisuuteen liittyen ja vetoaa jäsenvaltioihin jotta ne kunnioittaisivat näitä mielipiteenvapauteen kuuluvia oikeuksia tulevaisuudessa;
9. Vetoaa jäsenvaltioihin, jotta ne yhdessä kansallisten homo- ja lesbojärjestöjen kanssa ryhtyisivät toimiin ja käynnistäisivät kampanjoita vastustaakseen niitä yhä lisääntyviä väkivallantekoja, joiden kohteeksi homoseksuaalit joutuvat sekä varmistamaan että näihin väkivallantekoihin syyllistyneet saatetaan teoistaan vastuuseen;
10. Vetoaa jäsenvaltioihin jotta ne yhdessä kansallisten homo- ja lesbojärjestöjen kanssa ryhtyisivät toimiin ja käynnistäisivät kampanjoita kaikenlaisen homoseksuaaleihin kohdistuvan sosiaalisen syrjinnän vastustamiseksi;
11. Suosittelee, että jäsenvaltiot ryhtyisivät toimiin varmistaakseen että homoseksuaalien miesten ja naisten yhteiskunnalliset ja kulttuurijärjestöt saavat saman kansallisen taloudellisen tuen kuin muut yhteiskunnalliset ja kulttuurijärjestöt, että niiden hakemuksia käsitellään samoin kriteerein kuin muiden järjestöjen esittämiä hakemuksia, ja että niiden haitaksi ei lueta, että ne ovat homoseksuaalisten naisten ja miesten järjestöjä;

Euroopan Yhteisön komissiolle,
12. Vetoaa komissioon jotta se laatisi alustavan suosituksen lesbojen ja homojen tasaveroisista oikeuksista;
13. Katsoo, että suosituksen tulisi perustua kaikkien Yhteisön kansalaisten tasaveroiseen kohteluun riippumatta heidän sukupuolisesta suuntautuneisuudestaan, ja kaikenlaisen lakiin perustuvan sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella tapahtuvan syrjinnän lopettamiseen; vetoaa komissioon jotta se luovuttaisi raportin homoseksuaalien miesten ja naisten asemasta yhteisössä viiden vuoden välein;
14. Uskoo, että suosituksen tulisi vähintään pyrkiä lopettamaan:
- homoseksuaalisia ja heteroseksuaalisia tekoja koskevat erilaiset ja syrjivät suojaikärajat,
- homoseksuaalisuuteen kohdistuvat syytetoimet julkisen häiriön ja säädyttömien tekojen nojalla,
- kaikenlainen syrjintä työelämää ja julkisia virkoja koskevien lakien nojalla, samoin kuin syrjintä rikos-, siviili-, sopimus- ja kauppalakien nojalla,
- yksilön tietämättä ja suostumuksetta tapahtuva hänen sukupuoliseen suuntautuneisuuteensa liittyvän tiedon elektroninen varastointi, tai tällaisen tiedon luvaton julkistaminen tai sopimaton käyttö,
- avioliiton tai sitä vastaavan lakiin perustuvan järjestelyn epääminen lesboilta ja homoseksuaaleilta pareilta, joille tulisi turvata avioliiton täydet oikeudet ja edut, ja sallia parisuhteen rekisteröinti,
- kaikki rajoitukset jotka koskevat lesbojen ja homoseksuaalien oikeutta vanhemmuuteen tai lasten adoptointiin tai näiden kasvattivanhempina toimimiseen.

15. Vetoaa komissioon Parlamentin 19. marraskuuta 1993 hyväksymän esityksen hengessä, joka laajentaa virkailijoiden ja Euroopan yhteisöjen muiden työntekijöiden työsuhdeturvaa koskevia henkilöstösäännöksiä naisten ja miesten tasaveroisuuden suhteen, vastustamaan omassa henkilöstöpolitiikassaan kaikkea sukupuolisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaa syrjintää;
16. Neuvoo puheenjohtajaansa antamaan tämän päätöslauselman ministerineuvoston, komission ja jäsenvaltioiden sekä jäseneksi pyrkineiden valtioiden hallitusten ja parlamenttien käsiteltäväksi.